ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

    ಆರ್. ಲತಾ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಚುನಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಕ್ಷೇತ್ರ

ದೂರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ,

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ


 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

0816-2256757

9448455475

9013869190

ಪಿಎ:9845482752