ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

    ಆರ್. ಲತಾ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು


ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ ತಾಣಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂರ್ತಜಾಲ ತಾಣಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂರ್ತಜಾಲ ತಾಣಗಳು
ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ
ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾನ್ಪೋನೆಟ್) ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ
ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ
ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಂರ್ತಜಾಲ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋ ಪೋರ್ಟಲ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ರಾಜ್ಯ ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ