ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

    ಆರ್. ಲತಾ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ - ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ವಿವರಗಳು

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರುಗಳು:-

  1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  2. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  3. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ
  5. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಂತಕುಮಾರಿ ಪಿ.ಎನ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಬಿಜ್ಜವಾರ

2

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಕುಮಾರಿ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ

ಸದಸ್ಯರು

ಶಿವನಾಪುರ

3

ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೇನ ಅಗ್ರಹಾರ

ಸದಸ್ಯರು

ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ

4

ಶ್ರೀ. ಸಿ.ನಾಗರಾಜು

ಸದಸ್ಯರು

ನಂದಗುಡಿ

5

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಸದಸ್ಯರು

ಕುಂದಾಣ

6

ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಧಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜು

ಸದಸ್ಯರು

ಆವತಿ

7

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್

ಸದಸ್ಯರು

ಟಿ-ಬೇಗೂರು

       

2. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

1

ಶ್ರೀ. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸೂಲಿಬೆಲೆ

2

ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಸೋಂಪುರ

3

ಶ್ರೀ. ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಹೆಚ್.

ಸದಸ್ಯರು

ತೂಬಗೆರೆ

4

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಮ್ಮ

ಸದಸ್ಯರು

ಸಾಸಲು

5

ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಮರಿಯಪ್ಪ

ಸದಸ್ಯರು

ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ

6

ಶ್ರೀ. ಬಾಲೇಪುರ ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಸದಸ್ಯರು

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

7

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ

ಸದಸ್ಯರು

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ

3.ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಆನಂದಕುಮಾರ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ

2

ಶ್ರೀ. ಚುಂಚೇಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

ಕನಸವಾಡಿ

3

ಶ್ರೀ. ಬಾಲೇಪುರ ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಸದಸ್ಯರು

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

4

ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಸದಸ್ಯರು

ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ

5

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ

ಸದಸ್ಯರು

ಟಿ-ಬೇಗೂರು

6

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಕುಮಾರಿ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ

ಸದಸ್ಯರು

ಶಿವನಾಪುರ

7

ಶ್ರೀ. ವೈ.ಎಸ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್

ಸದಸ್ಯರು

ಮುಗಬಾಳ

4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು

2

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಿ.ಮುನೇಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

ರಾಜಘಟ್ಟ

3

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಸದಸ್ಯರು

ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ

4

ಶ್ರೀ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜು

ಸದಸ್ಯರು

ನಂದಗುಡಿ

5

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಸದಸ್ಯರು

ಕುಂದಾಣ

6

ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ

ಸದಸ್ಯರು

ಸೋಂಪುರ

5. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

1

ಶ್ರೀ. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಟಿ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ

2

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ

ಸದಸ್ಯರು

ಸಾಸಲು

3

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಣ್ಣ

ಸದಸ್ಯರು

ತೂಬಗೆರೆ

4

ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಮ್ಮ ಎನ್. ಮುನಿರಾಜು

ಸದಸ್ಯರು

ಆವತಿ

5

ಶ್ರೀ. ಚುಂಚೇಗೌಡ

ಸದಸ್ಯರು

ಕನಸವಾಡಿ

6

ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ

ಸದಸ್ಯರು

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ

7

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಸದಸ್ಯರು

ಮುಗಬಾಳ