ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಪೈಕಿ ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಪೈಕಿ ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 07/11/2018 14/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (305 KB)