ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018-ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ತಾಳೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018-ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ತಾಳೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 07/11/2018 14/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (226 KB)