ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018-ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018-ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 07/11/2018 14/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (5 MB)