ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾ ನಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾ ನಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 07/11/2018 14/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (8 MB)