Close

17 – ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ-2021

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2021 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಲಿಂಕ್ 1          ಲಿಂಕ್ 2

ಲಿಂಕ್ 3           ಲಿಂಕ್ 4

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2021 ಹೊಸಕೋಟೆ

ಲಿಂಕ್ 1           ಲಿಂಕ್ 2

ಲಿಂಕ್ 3           ಲಿಂಕ್ 4