ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಂ ಐ ಎಸ್ / ಎಂ&ಇ , ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಯ್ಲೂ .ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 20-08-2019.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಂ ಐ ಎಸ್ / ಎಂ&ಇ , ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಯ್ಲೂ .ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 20-08-2019.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಂ ಐ ಎಸ್ / ಎಂ&ಇ , ಎಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಯ್ಲೂ .ಎಂ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 20-08-2019. 26/07/2019 20/08/2019 ನೋಟ (839 KB)