ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ 2019 25/06/2019 24/07/2019 ನೋಟ (1 MB)
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 10/01/2019 09/02/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಎಸ್.ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ, ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪಿ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್&ಎಂ.ಇ 19/01/2019 31/01/2019 ನೋಟ (197 KB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
22/12/2018 22/12/2018 ನೋಟ (313 KB)
ಕೊಡಗು ಪರಿಹಾರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ನೋಂದಣಿ

ನೋಂದಣಿ

20/08/2018 30/09/2018
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15 ಆಗಸ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

15/08/2018 15/08/2018 ನೋಟ (981 KB)