ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಕಛೇರಿ

ಸಂರ್ಪಕ

ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ವಿಳಾಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ದೂರವಾಣಿ 080-22267068
 ಈಮೇಲ್ ceo_zp_brur[at]nic[dot]in