Close

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಹೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ

Year: 2015 | ದಿನಾಂಕ: 28/12/2015

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಹೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ

Award Type : Silver

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ:

ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ , ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ,ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಜೇತ ತಂಡ:

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚನಾ ಅಧಿಕಾರಿ , ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

Team Members

Team Members
ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೆಸರು
1 ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚನಾ ಅಧಿಕಾರಿ
2 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚನಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸ್ಥಳ: ನವದೆಹಲಿ