ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ , ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ

ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ , ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಮಂದಿರ

ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಶ್ರಮ