Close

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಪ್ರಕಟಣೆ 6/12/2018

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಪ್ರಕಟಣೆ 6/12/2018
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಪ್ರಕಟಣೆ 6/12/2018

1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ

ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು

06/12/2018 06/12/2019