ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 10/01/2019 09/02/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2018 – ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 22/12/2018
22/12/2018 22/12/2018 ನೋಟ (313 KB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ

04/07/2018 20/08/2018 ನೋಟ (4 MB)